• To sme my
   • Aj my sme deti ako iné.
    Učíme sa neustále, všetko čo nás zaujíma.
   • Aj my sa hráme
   • Preliezky to je naše.
    Najviac nás baví hrať sa, preliezať a popritom sa učiť niečo nové.
 • Rýchle odkazy

 • Novinky

   • OZNAM

   • 7. 2. 2021
   • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od pondelka 08. 02. sa obnovuje vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v materskej škole pre všetky deti. Podmienkou je dobrý zdravotný stav detí, rodičom podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo – dá sa stiahnuť z webovej stránky základnej školy – časť O škole – Rôzne – Tlačivá pre rodičov, nachádza sa tam aj informácia pre dotknuté osoby - ochrana osobných údajov) a kópia negatívneho testu na COVID–19 jedného rodiča nie staršia ako 7 dní (okrem výnimiek určených ÚVZ SR)! Tieto doklady žiaci odovzdajú triednym učiteľkám ráno po príchode do školy. Nezabudnite tiež na 2 rúška, papierové vreckovky, prezúvky ...

   • OZNAM

   • 21. 1. 2021
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť oznamuje rodičom detí, že so súhlasom zriaďovateľa školy sa obnovuje prevádzka MŠ od pondelka 25.1. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, Domovy sociálnych služieb, vojsko, polícia...) a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Podmienkou vstupu dieťaťa do škôlky je to, že sa rodič ráno preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID- 19, prípadne dokladom o tom, že za posledné 3 mesiace prekonal COVID- 19!

   • OZNAM

   • 15. 1. 2021
   • Vzhľadom k pandemickej situácii ostáva materská škola od 18.1.2021 do 22.1.2021 zatvorená!

   • OZNAM

   • 7. 1. 2021
   • Po rozhodnutí zriaďovateľa bude materská škola od 11.1.2021- 15.1.2021 vzhľadom k pandemickej situácii zatvorená!

   • SÚŤAŽ- ČARO VIANOC

   • 15. 12. 2020
   • Milí rodičia!

    Prosíme Vás o hlasovanie v súťaži o najkrajšiu zimnú výzdobu. Stačí otvoriť odkaz a hlasovať.

    http://talentagent.sk/detail/6642-zima-je-tu?fbclid=IwAR2nNu184Qn2VM70ULWaHDbPk7PH4j8yxiA7lzWe-gIoS1pXv3EpLpE7MW0

    Ďakujeme!

   • SÚŤAŽ: SNEHOVÁ VLOČKA OČAMI DETÍ

   • 14. 12. 2020
   • Naša materská škola sa zapojila do výtvarnej súťaže: Snehová vločka očami detí. Keďže výhra je podmienená množstvom označení : "Páči sa mi to" , chceme Vás poprosiť o Vaše hlasy  na práce s číslom 98, 103, 104. 

    Práce detí si otvoríte po skopírovaní a otvorení odkazu:

     https://www.facebook.com/oznijoro/posts/3457740731013984

    Ďakujeme!

   • PEČIEME MEDOVNÍČKY

   • 12. 12. 2020
   • Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj detičky v škôlke sa spolu s učiteľkami  pustili do pečenia medovníkov. Každý rok sa na túto činnosť deti veľmi tešia, lebo vedia, že im zvestí príchod Vianoc. Keď sa porozprávali  o prichádzajúcich sviatkoch,  mohli  sa  pustiť do roboty. Cesto  si vyvaľkali a usilovné pršteky sa predbiehali vo vykrajovaní rôznych tvarov.  Aj tety kuchárky im pomohli a do zlata  upiekli medovníky. Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že si na nich pochutia.

   • MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU

   • 6. 12. 2020
   • Tónmi tejto známej piesne deti privolávali Mikuláša a s napätím očakávali, či ich bude počuť a príde. Boli šťastné, keď začuli zvuk rolničiek a  do triedy vstúpil Mikuláš. S rozžiarenými očami  zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Aj keď niektorí drobci vyronili  slzičku , nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali Mikulášovi a pustili ho rozdávať radosť ďaľším deťom do iných škôlok.

   • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

   • 26. 10. 2020
   • Dňa 23.10.2020 sme v materskej škole mali Deň zdravej výživy. Kvôli epidemiologickým opatreniam sme túto akciu nemohlil organizovať v rámci celej materskej školy, ale iba v jednotlivých triedach. To ale nič neubralo z radosti, s akou deti prežívali tento deň. Mali možnosť ovocie a zeleninu triediť, ochutnávať, ovoniavať a určovať jednotlivé  druhy podľa hmatu. Počas dňa sa oboznámili s potravinami, ktoré sú  základom potravinovej pyramídy,  sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Deti sľúbili, že tieto zdravé potraviny budú uprednostňovať pred rôznymi druhmi maškŕt. Veríme, že im ich odhodlanie vydrží čo najdlhšie a prosíme rodičov o podporu. 

   • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ PLATNÉ OD 16.9.2020

   • 20. 9. 2020
   • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom, alebo zástupkyňou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

    príloha č.1:

    https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

    Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa a zástupkyne školy za vyššie uvedených podmienok.

    Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

    príloha č.4:

      https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

     

     

     

   • OZNAM

   • 10. 6. 2020
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem navštevovať materskú školu od 15.6. 2020 , aby sa nahlásili triednym pani učiteľkám do piatku 12.6. 2020.

   • OZNAM

   • 4. 6. 2020
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o zaradenie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/ 2021, že v dňoch 8.6. 2020- 12.6. 2020 si môžu prísť do budovy materskej školy po rozhodnutie o prijatí  v čase od 13:00- 14:00 hod. 

   • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

   • 13. 2. 2020
   • OZNAM

    Zápis detí do materskej školy na  školský rok 2020/2021

    Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania ŽIADOSTI O ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021 je od 04.05.2020 do 07.05.2020. Zákonní zástupcovia detí si môžu žiadosť vyhľadať v sekcii: O škôlke, v časti: Dokumenty. (Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie)

    Žiadosť treba odovzdať osobne v budove materkej školy v termíne od 04.05.2020 do 07.05.2020 v čase od 13:00- 16:00 hod. s dôrazom na dodržanie hygienicko- epidemiologických opatrení!

    Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia /alebo zákonní zástupcovia, potvrdenie o zdravotnom stave sa nevyžaduje.

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z.z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

    Podľa kapacity MŠ sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

    a./ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

    b./ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

    c./ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

    Deti, ktoré materskú školu už navštevovali v predchádzajúcom školskom roku, nemusia podávať novú žiadosť!!!

   • PREDŠKOLÁCKY ŠPECIÁL

   • 3. 4. 2020
   • Milí rodičia!

    Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Námestove pripravilo pre Vás a Vaše deti novinku - Predškolácky špeciál. Keďže nemôžete prísť vy k nám, prídeme my k vám.🙂. Pripravili sme pre vás seriál so zameraním na rozvoj predškolákov. V jednotlivých dieloch sa budeme venovať rozvoju jemnej motoriky, grafomotoriky, matematických predstáv, zmyslového a sluchového vnímania, pamäti, orientácie v priestore, emočnej zrelosti. Jednoducho všetkému, čo predškolákom pomôže pripraviť sa na prvý ročník. Každý pondelok NOVÝ DIEL 😉. A čomu sa venuje náš prvý diel? Nech sa páči, "rozvoj reči".

    https://www.youtube.com/watch?v=9QDuVsRNzV0

     

     

   • OZNAM- ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE

   • 2. 4. 2020
   • Materská škola oznamuje rodičom detí, že od 6.4.2020 bude na internetovej stránke materskej školy v sekcii: Žiaci a rodičia - Učíme sa na diaľku, až do odvolania prebiehať vzdelávanie detí elektronickou formou - cez samoštúdium detí prostredníctvom elektronickej komunikácie.

    Rodičia,ktorí by chceli využiť ešte viac materiálov na prácu s deťmi ich nájdu na týchto stránkach: pinterest.sk, nase deticky.sk, kukajko.sk, krokotag.

   • ŠŤUKES

   • 2. 4. 2020
   • Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za našu materskú školu vo výtvarnej súťaži "NAUČME DETI ŠETRIŤ ENERGIOU", ktorú vyhlásila SSE (Stredoslovenská energetika). Vďaka Vašim hlasom sme sa umiestnili na krásnom 6. mieste a vyhrali sme 500 euro. 

   • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

   • 1. 4. 2020
   • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa má vykonať od 15. do 30. apríla bez prítomnosti detí. O spôsobe a termíne Vás budeme informovať.

   • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY- ZMENA

   • 1. 4. 2020
   • Zápis detí do MŠ pre budúci školský. rok má byť v termíne od 30.04. do 31.05  bez potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti. O spôsobe a termíne budeme informovať.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 564257